Wiadomość
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

postheadericon Uwagi do projektów rozporządzeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia ...................................................
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

§ 6. 1. Do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy:
1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;
2) udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym;

3) wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym, które zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania; 4) egzekwowanie zwrotu materiałów;
5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce organizacyjnej;
6) nadzór nad pracą oddziałów kancelarii.

Proponujemy dopisać punkt dotyczący nadawania i odbioru przesyłek niejawnych.

§ 10. 2. Dla każdego dokumentu o klauzuli tajności „ściśle tajne” lub „tajne” z chwilą jego udostępnienia zakłada się kartę zapoznania się z dokumentem, którą dołącza się do dokumentu. Kartę zapoznania się z dokumentem można założyć dla dokumentu o klauzuli tajności „poufne".

Proponuje się, aby karta zapoznania się z dokumentem zakładana była w momencie rejestracji dokumentu. Należy bowiem założyć, że z dokumentem zapozna się osoba rejestrująca dany dokument i ona także powinna figurować w karcie. Ponadto proponuje się, aby karta ta obligatoryjnie zakładana była również dla dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne” z uwagi na zakres informacji objętych tą klauzulą (art. 5 ust. 3)

§ 14. 1. Dokument niejawny, który nie jest przewidziany do dalszego wykorzystywania, może zostać zniszczony, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących materiałów archiwalnych.
2. Dokument niejawny niszczy się w taki sposób, aby niemożliwe było całkowite lub częściowe odtworzenie jego treści.
3. Dokument o klauzuli tajności „poufne” lub wyŜszej niszczy się na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej.
4. Dokument o klauzuli tajności „ściśle tajne” lub „tajne” niszczy pracownik kancelarii w obecności świadka, który posiada uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajności co najmniej równej klauzuli tajności niszczonego dokumentu. Osoby uczestniczące w zniszczeniu dokumentu sporządzają i podpisują protokół zniszczenia, który przechowuje się w kancelarii, przez okres:
1) nie krótszy niż dziesięć lat – w przypadku dokumentów o klauzuli tajności „ściśle tajne”,
2) nie krótszy niż pięć lat – w przypadku dokumentów o klauzuli tajności „tajne”.
5. Dokument o klauzuli tajności „poufne” niszczy pracownik kancelarii lub innej niż kancelaria komórki, w której są rejestrowane materiały o klauzuli tajności „poufne”, w obecności świadka. Osoby uczestniczące w zniszczeniu dokumentu sporządzają i podpisują protokół zniszczenia, który przechowuje się w kancelarii albo innej niż kancelaria komórce, w której rejestruje się materiały o klauzuli tajności „poufne”, przez okres nie krótszy niż pięć lat.

Zasady postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu niszczenia a także przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. (Dz.U.02.167.1375).
Proponowane w § 14 rozwiązania wyraźnie odbiegają od przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przyjętych rozwiązaniach w powyższym rozporządzeniu. Nie uwzględniają kategorii archiwalnych i procedur dotyczących brakowania akt oraz wydawania zgody na niszczenie materiałów.
W projekcie nie uwzględnia się także okresów przechowywania dokumentów (w tym jawnych) jakie towarzyszą ochronie informacji niejawnych z wyjątkiem wymienionych w § 14 ust. 4 i 5 protokołów zniszczenia dokumentów. UniemoŜliwia to opracowanie rzeczowych wykazów akt w części dotyczącej ochrony informacji niejawnych.
W związku z powyższym proponujemy rezygnację z § 14 i opracowanie oddzielnego rozporządzenia dotyczącego archiwizacji materiałów niejawnych jak i związanych z ochroną informacji niejawnych (dokumentów pełnomocnika ochrony, kancelarii tajnej itd.)

We wzorze Rejestru i Dziennika Ewidencji rubryka 3 –„adnotacje dotyczące przedłużenia okresu ochrony, zniesienia bądź zmiany klauzuli tajności”

Nie ma ustawowych okresów ochrony a przepisy nie mówią nic na temat przedłużenia czy w ogóle zmiany w przypadku określenia takiego okresu przez osobę upoważnioną do podpisania dokumentu.

ROZPORZĄDZENIE ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia ...................................................
w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych

§ 3. 5. W celu określenia poziomu zagrożeń przeprowadza się analizę, w której uwzględnia się wszystkie istotne czynniki mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych, w szczególności:
1) klauzule tajności przetwarzanych informacji niejawnych;
2) postać i ilość informacji niejawnych;
3) sposób przechowywania informacji niejawnych;
4) otoczenie i strukturę budynków lub obszarów, w których przetwarzane są informacje niejawne;
5) ilość osób mających lub mogących mieć dostęp do informacji niejawnych, a także posiadane przez nich uprawnienia oraz uzasadnioną potrzebę dostępu do informacji niejawnych;
6) szacowane zagrożenie ze strony obcych służb specjalnych oraz zagrożenie sabotażem, zamachem terrorystycznym, kradzieżą lub inną działalnością przestępczą.

Analizę przeprowadza się w celu określenia poziomu zagrożeń. Na jego podstawie dobierane są środki ochrony fizycznej, organizowane strefy ochronne a więc dobierany jest właściwy sposób przechowywania materiałów niejawnych. Sposób przechowywania materiałów jest oczywiście istotnym czynnikiem ich bezpieczeństwa. Nie może jednak być brany pod uwagę przed określeniem poziomu zagrożeń. Dlatego proponujemy wykreślenie pkt 3 lub jego zmianę na : „dotychczasowy sposób przechowywania informacji niejawnych”.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia ...................................................
w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

§ 5. 1. Dokumenty nieelektroniczne oznacza się w następujący sposób:
1) ( ...)
2) na pierwszej stronie dokumentu umieszcza się również:
a) w lewym górnym rogu, nad sygnaturą literowo-cyfrową, nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej,
b) w prawym górnym rogu, powyżej numeru egzemplarza lub napisu „Egz. pojedynczy”:
− nazwę miejscowości i datę podpisania dokumentu,
− w przypadku dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, pod numerem egzemplarza w kolejności pionowej: imię i nazwisko lub nazwę stanowiska adresata, w przypadku wielu adresatów dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny, dopuszcza się możliwość umieszczenia jedynie adnotacji "adresaci według rozdzielnika";

Po słowach „imię i nazwisko lub nazwę stanowiska adresata” proponujemy dopisać „nazwa jednostki organizacyjnej”.

§ 14. 1. Zgody na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności udziela się przez dokonanie: 1) stosownej adnotacji na dokumencie – w przypadku dokumentu nieelektronicznego;
2) stosownego zapisu w elektronicznym rejestrze dokumentów oraz w metadanych dokumentu – w przypadku dokumentu elektronicznego.
2. W odniesieniu do innych, niż wymienione w ust. 1 materiałów, zgody na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności udziela się w odrębnym dokumencie, podlegającym obowiązkowi rejestracji w odpowiednich ewidencjach.

Wyrażenie zgody na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności poprzez dokonanie stosownej adnotacji na dokumencie jest rozwiązaniem dobrym w przypadku pojedynczego dokumentu lub kilku dokumentów. Trudno jednak wyobrazić sobie osobę uprawnioną do podpisania dokumentu lub jej przełożonego, a w przypadku informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne" - kierownika jednostki organizacyjnej dokonującego tych adnotacji na dziesiątkach czy setkach dokumentów, w czasie przeglądu o którym mowa w § 6 ust. 4 ustawy.
Proponuje się, aby zgoda na zniesienie lub zmianę klauzuli tajności udzielana była w odrębnym, rejestrowanym dokumencie stanowiącym dla personelu kancelarii podstawę dokonania stosownych adnotacji na dokumentach i w dziennikach ewidencji
.

§ 15. 1. Zniesienia klauzuli tajności na dokumencie nieelektronicznym dokonuje się następująco:
1) skreśla się wszystkie dotychczasowe oznaczenia znoszonej klauzuli tajności;
2) nad pierwszą w kolejności skreśloną klauzulą tajności umieszcza się napis "Jawne" oraz datę, imię, nazwisko i podpis osoby dokonującej tych adnotacji, a w przypadku dokumentu otrzymanego w ramach wymiany korespondencji, dodatkowo wskazuje się podstawę dokonania czynności.

W przypadku uwzględnienia uwag dotyczących § 14, proponujemy ujednolicenie sposobu dokonywania znoszenia klauzul tajności poprzez wpisywanie podstawy dokonania tych czynności bez względu czy dotyczy to dokumentów otrzymanych czy własnych.
Proponujemy zapis „a w przypadku dokumentu otrzymanego w ramach wymiany korespondencji, dodatkowo wskazuje się podstawę dokonania czynności” zastąpić zapisem „oraz ich podstawę”.
Powyższa propozycja dotyczy także § 15. 2

ROZPORZĄDZENIE ROZPORZ DZENIE PREZESA RADY MINISTROW
z dnia ..................... r.
w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne

§ 8. 2. Miejsca sklejenia każdej koperty zabezpiecza się przez odciśnięcie pieczęci "do pakietów" oraz za pomocą przezroczystej taśmy samoprzylepnej, przy czym na kopercie zewnętrznej, zamiast tej taśmy, może być stosowana pieczęć odciśnięta w substancji zapewniającej jej trwały odcisk.

W przypadku przesyłania materiałów „poufnych” i „zastrzeżonych” za pośrednictwem operatorów pocztowych zabezpieczanie koperty zewnętrznej jednoznacznie wskazuje na rodzaj przesyłki. Proponujemy rozważyć możliwość zabezpieczania tylko koperty wewnętrznej.
Pieczęć „do pakietów” formalnie nie istnieje. Wprowadzona została zarządzeniem (rozporządzeniem) gen. Kiszczaka, które dawno nie obowiązuje. Proponujemy wprowadzić do rozporządzenia wzór pieczęci „do pakietów” lub zmienić zapis w § 8. 2. – „... zabezpiecza się przez odciśnięcie pieczęci jednostki organizacyjnej”
.

§ 11. 1. Przesyłkę zawierającą informacje niejawne o klauzuli „ściśle tajne” przewozi i ochrania konwój złożony co najmniej z dwóch uzbrojonych w broń palną konwojentów posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 12.
2. Przesyłkę zawierającą informacje niejawne o klauzuli „tajne” przewozi i ochrania co najmniej jeden uzbrojony w broń palną konwojent posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Przesyłkę zawierającą informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone” przewozi
i ochrania co najmniej jeden konwojent posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie.
4. Od warunku posiadania broni palnej można odstąpić w czasie przewozu przesyłki poza granicami lub za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a także wówczas, gdy przesyłka przekazywana jest bezpośrednio od nadawcy do adresata.

Z § 11 ust. 1 i 2 wynika, że przewożąc przesyłkę „ściśle tajną” lub „tajną” na pocztę specjalną, działająca w jednostce organizacyjnej Policji, nawet w tej samej miejscowości nadawca będzie musiał korzystać z uzbrojonych w broń palną konwojentów (odpowiednio dwóch lub jednego). Natomiast – jak wynika z ust. 4 – przewożąc taką samą przesyłkę np. ze Szczecina bezpośrednio do adresata w Rzeszowie konwojenci nie muszą mieć broni.
Proponujemy ażeby odstąpić od warunku posiadania broni w przypadku przewożenia przesyłek na terenie tej samej miejscowości. (Tak, jak było dotychczas)

§ 20. 1. W przypadku nieotrzymania przez adresata od przewoźnika przesyłki ujętej w wyciągu z wykazu przesyłek nadanych, zawiadamia on niezwłocznie o tym nadawcę. 2. Nadawca występuje do przewoźnika z żądaniem podjęcia czynności wyjaśniających, których celem jest ustalenie osób odpowiedzialnych za utratę przesyłki, oraz okoliczności, w jakich to nastąpiło. W przypadku utraty materiału o klauzuli „poufne” lub wyższej nadawca informuje o tym fakcie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
3. Przewoźnik po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 2, udziela nadawcy odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 2 tygodni od otrzymania od nadawcy informacji o utracie przesyłki, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie, informuje równocześnie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o dokonanych ustaleniach
.

Użyty w ust. 2 zwrot „a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 zdanie drugie” proponujemy zmienić na „ a w przypadku materiałów o klauzuli „poufne” lub wyższej”.

§ 21. 1. Jeżeli zawarte umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, materiał przekazuje się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lub 3.
2. Materiał o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone” może być przesyłany poza granice Rzeczypospolitej Polskiej także za pośrednictwem przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem zasad zabezpieczenia i pakowania określonych w § 8.

Jeżeli ma być możliwość przesyłania materiałów o klauzuli „poufne” lub „zastrzeżone” za pośrednictwem operatorów pocztowych, to może należałoby zrezygnować z zabezpieczania koperty zewnętrznej. Zabezpieczenie to jednoznacznie wskazuje z jakim rodzajem przesyłki mamy do czynienia.

 

 

 

Zmieniony (Niedziela, 25 Wrzesień 2011 19:17)