Wiadomość
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

postheadericon Poziom zagrożeń i dobór środków bezpieczeństwa fizycznego

Potrzeba opracowania metodyki doboru środków bezpieczeństwa fizycznego w zależności od określonego poziomu zagrożeń jest konsekwencją wejścia w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ustawa ta, uzależnia bowiem dobór i zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego od rzeczywistego poziomu zagrożenia określonego na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń.

Brak regulacji dotyczących kryteriów i sposobu określania poziomu zagrożeń powoduje  niepotrzebne zamieszanie, wykorzystywane z powodze­niem przez niektóre firmy i instytucje szkoleniowe. Prowadzą one, absolutnie nieprzy­datne w tym przypadku, kilkudniowe szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpie­czeństwem informacji (ISO 27001, ISO 27005, PN-ISO/IEC 17799 czy PN-I-13335-1:1999). Nieprzydatne, ponieważ ustawa o ochronie informacji niejawnych ani też żaden z dotychczasowych projektów rozporządzenia, nie przywołuje żadnej normy w oparciu o którą należałoby przeprowadzić szacowanie ryzyka czy analizę zagrożeń.

Z dniem 1.01.2012 r., zgodnie z art. 189 ust.1. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, przestało obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 114 poz. 765), które oprócz zagadnień dotyczących funkcjonowania kancelarii zawierało także wskazania co do środków ochrony fizycznej. Zostało ono zastąpione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276 poz. 1631).

Zgodnie z przyjętą przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów koncepcją, nowe ...

Zmieniony (Czwartek, 03 Maj 2012 12:45)

Więcej…

 

postheadericon Instrukcja postępowania z materiałami niejawnymi z komentarzem

Celem opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony informacji niejawnych, a w szczególności usystematyzowanie zasad postępowania z mate­riałami niejawnymi rozproszonych w różnych aktach prawnych a także wyjaśnie­nie podstawowych zasad w zakresie prac kancela­ryjnych.
Opracowanie zawiera m.in.:
- zasady organizacji kancelarii tajnej i obowiązki kierownika kancelarii
- sposób przygotowania urządzeń ewidencyjnych
- klasyfikowanie informacji i zasady oznaczanie materiałów niejawnych
- zasady zmiany i znoszenia klauzul tajności

Zmieniony (Czwartek, 12 Kwiecień 2012 20:42)

Więcej…

 

postheadericon Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych - Nowa publikacja

Bezpieczeństwo osobowe stanowi najważniejszy element systemu ochrony informacji niejawnych. Informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodować może szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej lub niekorzystne dla jej interesów.

Dlatego też osoby , które z racji wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają dostęp do tych informacji, muszą dawać rękojmię zachowania tajemnicy. Mając powyższe na względzie, ustawodawca uzależnił dostęp do informacji niejawnych od przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym postępowania sprawdzają­cego (z wyjątkami określonymi w ustawie) oraz odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Zagadnieniom tym poświęcone jest nowe opracowanie – „Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych” wydane przez Pressom Sp. z o. o. z Wrocławia

Zmieniony (Sobota, 24 Marzec 2012 12:26)

Więcej…

 

postheadericon Uwagi do projektów rozporządzeń

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia ...................................................
w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

§ 6. 1. Do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy:
1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;
2) udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym;

Zmieniony (Niedziela, 25 Wrzesień 2011 19:17)

Więcej…

 

postheadericon Pełnomocnik ochrony – pracownik czy zleceniobiorca ?

Ustawodawca jednoznacznie nie określił formy zatrudnienia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Dlatego też, w praktyce spotkać możemy pełnomocników zatrudnionych na umowę o pracę jak również zatrudnionych na umowę cywilnoprawną jaką jest umowa zlecenia a właściwie umowa o świadczenie usług. Niniejszy artykuł przedstawia rozważania dotyczące formy zatrudnienia pełnomocników ochrony i stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.

Zmieniony (Niedziela, 25 Wrzesień 2011 19:18)

Więcej…

 

postheadericon Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa osobowego

W opracowaniach dotyczących problematyki ochrony informacji niejawnych, spotkać możemy różne definicje bezpieczeństwa osobowego. Od bardzo prostych, jaką zaprezentowali Bronisław Jakubas i Marek Ryszkowski mówiącej, że „bezpieczeństwo osobowe to szereg przedsięwzięć sprawdzeniowych, szkoleniowych i kontrolnych dotyczących osób, którym udziela się dostępu do informacji niejawnych” 1, do bardziej złożonych i rozbudowanych, jak umieszczona w Internecie : „Bezpieczeństwo osobowe - to zespół przedsięwzięć organizacyjnych, szkoleniowych i kontrwywiadowczych, zapewniających dostęp do informacji niejawnych wyłącznie osobom: lojalnym, prawym i godnym zaufania; sprawdzonym przez pełnomocnika ochrony lub właściwą służbę ochrony państwa; przeszkolonym ze znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz sposobie postępowania z takimi informacjami; znającym postanowienia Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę państwową”.2

Więcej…